s Polskie Towarzystwo Anatomiczne :: Statut

Statut

STATUT  POLSKIEGO  TOWARZYSTWA ANATOMICZNEGO

 

 

 

z poprawkami uchwalonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

członków Polskiego Towarzystwa Anatomicznego w dniu 28 czerwca 1999 r. w Łodzi

 

 

                                               

I.   Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKIE TOWARZYSTWO ANATOMICZNE.

2. Działalność Stowarzyszenia obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może zakładać oddziały, zakładane na zasadach obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu.

5. Zarząd Główny używa pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Anatomiczne.


II.  Cele i środki.


6. Celem Stowarzyszenia jest:

a) propagowanie postępów wiedzy w zakresie nauk morfologicznych,

b) popieranie twórczości naukowej w zakresie morfologii i dyscyplin pokrewnych,

c) utrzymywanie kontaktów z towarzystwami naukowymi polskimi i zagranicznymi.

7. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:

a) organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe,

b) prowadzi kursy i wykłady zarówno dla członków jak też dla nie zrzeszonych w PTA

c) ogłasza konkursy na opracowanie ważniejszych zagadnień z zakresu jego działalności oraz przyznaje nagrody za te prace,

d) redaguje własne organy prasowe,

e) podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do podniesienia wiedzy z zakresu nauk morfologicznych, współdziała w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi,

f ) udziela nagród za najlepsze prace morfologiczne młodych pracowników nauki.


III.  Członkowie, ich prawa i obowiązki.


8. Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych, honorowych i zagranicznych.

9. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pracująca w dziedzinie nauk  morfologicznych, przyjęta przez zarząd właściwego oddziału lub przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, założonej do tych władz lub osób przez nie upoważnionych. O przyjęciu decyduje właściwy zarząd większością głosów. Zarząd Oddziału zawiadamia każdorazowo Zarząd Główny o przyjęciu nowego członka.

10. Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.

11. Członkiem zagranicznym może być osoba zasłużona w rozwoju nauk morfologicznych i  pozostająca w bliskich kontaktach z nauką polską. Członków zagranicznych przyjmuje Zarząd Główny, są oni zwolnieni od płacenia składek członkowskich.

12. Członkowie zwyczajni ulegają skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd właściwego oddziału, który zawiadamia o tym Zarząd Główny:

a) na własne żądania zgłoszone na piśmie,

b) w razie niezapłacenia składek za cały rok, pomimo dwukrotnego pisemnego przypomnienia,

c) w razie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

13. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia na wniosek jednego z członków za działanie na szkodę Stowarzyszenia, bądź w razie popełnienia czynu uwłaczającego czci. O wykluczeniu decyduje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych członków, po wysłuchaniu sprawozdania Komisji w tym celu powołanej przez Zarząd Główny.

14. Członkowie mają prawo:

a) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z 

postanowieniami statutu

b) uczestniczenia w zjazdach naukowych, sympozjach, konferencjach i odczytach urządzanych przez Stowarzyszenie

c) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Punkt nie dotyczy członków zagranicznych.

15. Członkowie są zobowiązani przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.

16. Członkowie zwyczajni opłacają składkę w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

17. Członkowie nie mogą pobierać wynagrodzenia za pracę wynikającą z obowiązków członkowskich. Nie dotyczy to członków redakcji i wydawnictw.


IV.  Władze Stowarzyszenia.


18. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie

b) Zarząd Główny

c) Komisja Rewizyjna

d) ogólne zebrania członków oddziału

e) Zarządy sekcji i oddziałów

f) Komisje Rewizyjne oddziałów


V.  Walne Zgromadzenie.


19. Walne Zgromadzenia bywają zwyczajne i nadzwyczajne.

20. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się co trzy lata w czasie zjazdów naukowych.

21. O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Zarząd główny powinien przynajmniej na 30 dni przed terminem zawiadomić pisemnie członków stowarzyszenia z podaniem proponowanego porządku dziennego.

22. Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Głównego. Zatwierdza on przyjęte przez Zarząd Główny wnioski  Komitetu Miejscowego dotyczące wyboru przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia. Po czym Walne Zgromadzenie:

a) rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

b) wybiera Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną,

c) nadaje godność członka honorowego,

d) zatwierdza miejsce i termin przyszłego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zjazdu naukowego,

e) uchwala wysokość składki członkowskiej,

f) rozstrzyga sprawy wniesione przez Zarząd Główny,

g) rozstrzyga sprawy usunięcia członków Stowarzyszenia,

h) rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków Stowarzyszenia.

Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinny być złożone Zarządowi Głównemu przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i podpisane przez  co najmniej  pięciu członków Stowarzyszenia.

23. Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

24. Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz posiedzenia.

25. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

c) na wspólne żądanie zarządów trzech oddziałów Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.

W wypadkach wymienionych w ust. 25 pkt b i c Zarząd Główny Stowarzyszenia powinien powołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia żądania, z umieszczeniem na porządku dziennym sprawy określonej żądaniu.


VI.  Zarząd Główny Stowarzyszenia.


26. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

a) prezes,

b) dwóch wiceprezesów,

c) naczelni redaktorzy organów prasowych Stowarzyszenia,

d) pięciu członków Zarządu oraz trzech zastępców, sekretarz i skarbnik,

e) przedstawiciele sekcji naukowych.

Wybór prezesa, wiceprezesów, naczelnego redaktora oraz członków Zarządu i ich zastępców na okres kadencji odbywa się na Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów. Przedstawiciele sekcji naukowych wchodzą do Zarządu Głównego z urzędu.

27. Prezydium Zarządu Głównego składa się z: prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika lub ich zastępców.

28. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.

29. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/3 członków Zarządu; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

30. Ustępujący Zarząd Główny powinien najpóźniej w ciągu miesiąca od daty Walnego Zgromadzenia przekazać nowo wybranemu Zarządowi wszelkie akta i majątek Stowarzyszenia.

31. Do czynności Zarządu Głównego należy:

a) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

b) zawieranie wszelkich umów w sprawach Stowarzyszenia,

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

d) wydawanie wszelkich pełnomocnictw i upoważnień w imieniu Stowarzyszenia,

e) prowadzenie ewidencji członków, przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu 

kandydatów na członków honorowych,

f) kierowanie wydawnictwami Stowarzyszenia,

g) organizowanie konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych,

h) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i wykonywanie uchwał na nich powziętych,

i) organizowanie sekcji i oddziałów Stowarzyszenia oraz sprawowanie opieki i kontroli nad ich działalnością,

j) powoływanie Komitetu Miejscowego z siedzibą w miejscu następnego zjazdu,

k) zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków w sposób przewidziany w niniejszym statucie,

l) w razie ustąpienia jednego z członków Zarządu bądź konieczności zwiększenia liczby członków Zarządu, powołanie nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

32. Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności zastępujący go wiceprezes:

a) podpisuje ze skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy, układy, oświadczenia i inne akty skutkiem których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Stowarzyszenia,

b) podpisuje z sekretarzem wszelkie inne pisma i dokumenty,

c) przewodniczy zebraniom Zarządu Głównego i innym posiedzeniom Stowarzyszenia, jak również otwiera Walne Zgromadzenie,

d) przyjmuje i zwalnia w porozumieniu z sekretarzem pracowników Stowarzyszenia.

33. Sekretarz prowadzi protokóły posiedzeń, odbiera i przechowuje korespondencję oraz przechowuje pieczęć Stowarzyszenia.

34. Skarbnik dokonuje wszelkich rozliczeń finansowych związanych z działalnością Stowarzyszenia, prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i podpisuje z prezesem lub upoważnionym przez Zarząd Główny członkiem prezydium wszelkie czeki i rachunki.

35. Organem naukowym Stowarzyszenia jest czasopismo " Folia Morphologica" i " Postępy Biologii Komórki"

36. Redaktorzy naczelni wykonują czynności związanie z redagowaniem organów Stowarzyszenia.

37. Zarząd Główny ma prawo zapraszania na swe posiedzenia z głosem doradczym i innych członków Stowarzyszenia , których obecność uzna za potrzebną.

38. Ustępujący członkowie Zarządu Głównego mogą być wybrani ponownie. Prezes Zarządu Głównego może być wybrany ponownie tylko na jedną kadencję.


VII.  Komisja Rewizyjna.


39. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków oraz dwóch zastępców, wybranych na Walnym Zgromadzeniu na przeciąg kadencji. Do ważności uchwał  Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność trzech członków.

40. Komisja Rewizyjna sprawdza stan majątkowy i rachunkowość Stowarzyszenia. O wyniku swych czynności Komisja zdaje sprawozdanie na piśmie Walnemu Zgromadzeniu zwyczajnemu oraz wnosi o udzielenie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywać kontroli w każdej chwili według swego uznania.


VIII.  Komitet Miejscowy.


41. Komitet Miejscowy tworzy się w miejscu odbycia Zjazdu naukowego i składa się z wybranego przez Zarząd Główny przewodniczącego oraz członków przez tego ostatniego dobranych.

42. Do obowiązków Komitetu Miejscowego należy:

a) zorganizowanie zjazdu, informowanie Zarządu Głównego o przygotowaniach do zjazdu w czasie poprzedzającym Zjazd,

b) przedstawienie Zarządowi Głównemu w ciągu dwóch miesięcy od ukończenia Zjazdu wszelkich materiałów naukowych dla ogłoszenia w organie Stowarzyszenia oraz sprawozdania ze swej działalności i rozliczenia finansowego.


IX. Sekcje.


44. Zarząd Główny może organizować sekcje naukowe Stowarzyszenia: w tym celu Zarząd Główny powołuje przewodniczącego sekcji, który kieruje sekcją aż do wyboru zarządu sekcji.

45. Sekcje organizuje się dla gałęzi nauk morfologicznych, które rozwijają się w samodzielną dyscyplinę naukową i posiadają dostatecznie rozwinięte kadry naukowo-osobowe.

46. Zarząd sekcji składa się z: przewodniczącego sekcji, wiceprzewodniczącego sekcji, skarbnika, sekretarza i trzech członków wybieranych na okres kadencji przez ogólne zabranie sekcji zwykłą większością głosów.

47. Działalność sekcji jest finansowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

48. Do sekcji odnoszą się wszystkie przepisy obowiązujące Zarząd Główny Stowarzyszenia z tym, że kontrolę nad działalnością sekcji sprawuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.


X.  Oddziały Stowarzyszenia.


49. Zarząd Główny może organizować Stowarzyszenia w miejscowościach, które uzna za właściwe. W tym celu Zarząd Główny powołuje przewodniczącego oddziału, który kieruje oddziałem aż do wyboru zarządu oddziału.

50. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, skarbnika, sekretarza oraz ich zastępców i dwóch do pięciu członków zarządu, zależnie od liczby członków oddziału. Zarząd oddziału wybierany jest raz na dwa lata przez Walne Zebranie członków oddziału zwykłą większością głosów. Przewodniczący Oddziału może być ponownie wybrany tylko jedną kadencję.

51. Zarząd Oddziału realizuje cele Stowarzyszenia na obszarze objętym jego działalnością, przyjmuje nowych członków, prowadzi stale i uzupełnia listę członków oraz przesyła ją do Zarządu Głównego, pobiera składki członkowskie i posyła je Zarządowi Głównemu po potrąceniu 10% na potrzeby miejscowe.

52. Zarząd Oddziału pracuje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny.

53. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków i dwóch zastępców wybranych przez ogólne walne zebranie oddziału. Pracuje na warunkach wyszczególnionych w rozdz. VII pkt 40.


XI.  Majątek Stowarzyszenia.


54. Majątek Stowarzyszenia składa się:

a) z wpływów ze składek członkowskich,

b) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz urządzanych przez 

Stowarzyszenie odczytów, wystaw itp.,

c) z subwencji, dotacji, ofiar i zapisów,

d) z dochodów z innych imprez związanych z działalnością Stowarzyszenia.


XII.  Zmiana Statutu.


55. Projekty zmiany statutu mogą być zgłaszane Zarządowi najpóźniej  na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwalenie zmian statutu wymaga przy głosowaniu uzyskania większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu uprawnionych do głosowania.


XII.  Rozwiązanie Stowarzyszenia.


56. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego

Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków. Uchwała rozwiązaniu Stowarzyszenia określa również sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty jego majątek.